GDPR Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här.
Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?
Välkommen att kontakta oss per e-post: info@fabrikendirekt.se
Vem är personuppgiftsansvarig?
Fabrikendirekt.se/FRATRIBUS AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I kommande avsnitt förklarar vi vilka personuppgifter vi använder och varför vi använder dem. För att vara extra tydliga ger vi också exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet. I sammanställningen ser du också vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

1. KUNDSERVICEÄRENDEN, REKLAMATIONER OCH GARANTIER
Vid alla kontakter med oss kommer vi att göra vårt bästa för att ge dig så bra service som möjligt. Du kan kontakta vår kundservice. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi dock behandla dina personuppgifter.
Behandlingar som utförs för ändamålet:
Hantera reklamations- och garantiärenden.
Kontakten sköts via e-post. I vissa pågående ärenden kan vi komma och kontakta dig.

Kategorier av personuppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer
Födelsedatum eller personnummer (endast om viktigt för säker identifiering)
Betalningsuppgifter
Köpuppgifter, t.ex. köpt vara, köptillfälle eller tidpunkt
Annan ärenderelaterad korrespondens
Vi behandlar bara de personuppgifter som krävs för att hantera det relevanta ärendet.
Laglig grund:
Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.
Lagringstid:
Senast 12 månader efter avslutat ärende.

2. MARKNADSFÖRING
Vi vill se till att våra kunder får ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.
Kom ihåg att du alltid har rätt att dra tillbaka ditt medgivande för vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter på webplatsen).

Behandlingar som utförs för ändamålet:
Direktmarknadsföring via e-post eller i andra digitala kanaler. Exempelvis nyhetsbrev eller marknadsföring i sociala medier.

Kategorier av personuppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter
Kön
Ålder
Bostadsort/Postadress

Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om Fabrikendirekt.se och våra produkter.

Lagringstid
Tills du drar tillbaka ditt medgivande för vår marknadsföring, t.ex. avanmäler dig i vårt nyhetsbrev eller väljer att inte längre följa oss på sociala medier.

3. UPPFYLLA KRAV I RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om vi t.ex. upptäcker felaktigheter i produkter. Då kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att se till att vi tar ansvar för våra produkter.

Behandlingar som utförs för ändamålet:
Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter
Ev. korrespondens med oss
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt
Betalningsuppgifter
Behandling av dessa personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla krav i en rättslig förpliktelse.

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.

Lagringstid:
I enlighet med de preskriptionstider som anges i relevant lag. Enligt bokföringslagen har vi t.ex. skyldighet att spara uppgifter om våra transaktioner i 7 år.

4. UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅR VERKSAMHET
För att kunna se till att vi kan utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande till dig kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag

Behandlingar som utförs för ändamålet:
Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.

Kategorier av personuppgifter:
Ålder
Bostadsort
Resultat från kundundersökningar
Tekniska data rörande enheter som du använder och inställningar, t. ex. språkinställning eller hur du interagerat med oss

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Lagringstid:
För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.

5. SÄKERHETSARBETE OCH FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK ELLER FÖREBYGGA, FÖRHINDRA OCH UTREDA BROTT
För din och våra medarbetares trygghet arbetar vi med säkerheten hos oss på vår webbplats. För att uppfylla detta ändamål kan vi behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet:
Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor.
För att kunna skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter:
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Laglig grund:
Vårt, våra medarbetares och våra kunders berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

Lagringstid:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller om vi upptäcker att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi delar inte dina kontaktuppgifter med en tredje part, förutom då det föreligger ett lagligt skäl till din behandling, såsom i ett försäkringsärende, bankärende, eller om det handlar om eftermarknad.

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra IT-system (t.ex. support av kundtjänst) eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.
Utöver detta kan vi dela dina uppgifter inom Fabrikendirekt.se/FRATRIBUS i den mån det är aktuellt och till andra tjänsteleverantörer, t.ex. sociala medieplattformar där/om vi erbjuder kontakt med vår kundservice.

Tredjelandsöverföringar
När/om vi använder sociala medieplattformar för att du ska kunna kontakta vår kundservice kan detta ibland innebära att dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.
För att skydda dina personuppgifter när vi överför dem har vi därför kontrollerat att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield (när personuppgifterna överförs till USA). I övrigt kommer vi ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss.

Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Hur utövar jag mina rättigheter?
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på webshop@fabrikendirekt.se. Har du ytterligare frågor angående dina rättigheter, kontakta Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).